برنامه ريزي و اقدامات لازم به منظور اشاعه فرهنگ ديني و ملي و شناساندن فرهنگ و تمدن پربار اسلام و ايران و آشنا ساختن جوانان دانشجو با فرهنگ غني و گوهربار اسلام و تاريخ با عظمت ايران و تقويت فرهنگ كار و تلاش و خودباوري در بين دانشجويان عزيز از جمله اهداف و سياست ها و وظايف معاونت فرهنگي است.


در جهت نيل به هدف حاكميت فرهنگ اسلامي و ايجاد فضاي معنوي در محيط دانشگاه ، تمسك به قرآن كريم و اهل بيت عليهم السلام به عنوان دو يادگار ارزشمند پيامبر گرامي اسلام (ص) و تنها راه نجات بخش انسانها از انحراف و كج انديشي و به عنوان منابع بي بديل و مصون از خطا و نشاندهنده راه مستقيم براي سعادت مادي و معنوي انسانها مورد توجه اساسي در برنامه هاي فرهنگي اين معاونت بشمار مي رود.
دركنار تبليغ و ترويج فرهنگ اسلامي، شناساندن پيشينه درخشان و با عظمت تاريخي ملت بزرگ ايران از ديگر اهداف و رسالت هاي اين معاونت مي باشد كه اين شناخت سبب تقويت روحيه خودباوري كار و تلاش و همچنين مقاومت فرهنگي در مقابل فرهنگ هاي انحرافي بيگانه شده و دانشجويان عزيز را براي ساختن ميهن اسلامي و كسب برتري در علوم و فنون پيشرفته به تلاش و كوششي مضاعف رهنمون خواهد نمود.
اين معاونت در انجام وظايف و فعاليتهاي خود همچنين مجري تصميمات و مصوبات دو ركن اصلي و سياستگذار تحت عنوان:
        الف ) شوراي فرهنگي
         ب ) ستاد توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز

مي باشد كه هر يك از اين شوراها حداقل هر دو ماه یکبار جلسه داشته و سياستهاي كلان و راهبردي دانشگاه را در حوزه فرهنگي بر اساس موازين و مقررات و دستورالعمل هاي سازمان مركزي تعيين مي نمايد. همچنين اغلب برنامه هاي فرهنگي اردوها،  همايشها و مراسم منوط به تصويب شوراي فرهنگي دانشگاه بوده و پس از تصويب اين شورا قابل اجرا مي باشد.