رشته فناوري اطلاعات
رشته مهندسي نرم افزار
رشته كارداني نرم افزار
رشته كارشناسي ناپيوسته ICT
رشته كارشناسي ناپيوسته نرم افزار

 

رشته فناوري اطلاعات 
رشته مهندسي نرم افزار
رشته مهندسي تكنولوژي نرم افزار