• تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و خدمات ارائه شده از طريق گروه براساس خط مشي با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و گزارش آن به معاونت آموزشی
• ابلاغ برنامه هاي اجرايي وظايف آموزشي و خدماتي هر يك از اعضاي گروه
• نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي و خدمات گروهي


• تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به معاونت آموزشی
• تجديد نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط
• تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادات و نظريات جمعي گروه براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني و ابلاغ بخشنامه ها و آئين نامه ها، مصوباتي كه ریاست محترم ارسال كرده است.
• برآورد پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به معاونت آموزشی
• انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها و نشريات مورد نياز
• ارزيابي كيفيت فعاليت ساليانه گروه و ارائه گزارش عملكرد به معاونت آموزشی  
• ارزشيابي كار ساليانه اعضاي گروه و گزارش آن به معاونت آموزشی با توجه به حضور و فعاليتهاي آموزشي
• پيشنهاد نصب و عزل سرپرستان كارگاهها و آزمايشگاههاي تحت سرپرستي به معاونت آموزشی  
• بررسي و تأييد مدارك ترفيعات افقي و عمودي اعضاي هيات علمي

مدیریت مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تعالی، ورود شما کاربر محترم را به پایگاه اطلاع رسانی این مرکز گرامی می دارد.

ساعات کاری دانشگاه

به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم می رساند که ساعات کاری مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تعالی، شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 14 می باشد.

 

  • اتاق 101 مدیریت
  • اتاق 102 آموزش
  • اتاق 103 دبیرخانه
  • اتاق 104 انفورماتیک
  • اتاق 105 مالی
جستجو