1-مدیریت فنی و اتوماسیون اداری


2- مدیریت امـور اداري


   قسمت هاي مختلف اداري

3- مدیریت امـور مالـي
   قسمت مالي دانشگاه  اقدامات ذیل  از جمله کليه پرداختها و دريافت ها را در دانشگاه انجام  می دهد: