به استحضار می رساند جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان در روز پنجشنبه مورخ 02/08/1398 رأس ساعت 10:00برگزار می گردد.

زمان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه را از اینجا دانلود نمائید .